Stavební montážní pojištění (CAR/EAR) včetně odpovědnosti

Pojištění stavebně montážních rizik poskytuje během trvání výstavby komplexní ochranu proti škodám, poškozením, zničením nebo ztrátou vzniklými v souvislosti se stavební nebo montážní činností a kryje i škody požárem, živelními riziky nebo odcizením.

Součástí pojištění stavebně montážních rizik může být i pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému, kterou způsobil některý z pojištěných v souvislosti s výstavbou nebo montáží budovaného díla na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

Předmět pojištění stavebně montážních rizik

Předmětem pojištění je budované stavební nebo montážní dílo realizované v souladu s platnými právními předpisy na základě schválené projektové dokumentace včetně příslušného materiálu, který se má stát součástí pojištěného budovaného díla a je uložen na místě pojištění.

Pokud je pojištěno stavební nebo montážní dílo, je možné si pojistit také vybavení a zařízení staveniště sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla, stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla, stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou pojištěného budovaného díla.

Pojištěnými u pojištění stavebně montážních rizik jsou objednatel i zhotovitel pojištěného budovaného díla, uvedení ve smlouvě o dílo, a subdodavatelé zhotovitele, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla a mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností.

Místem pojištění stavebně montážních rizik je místo určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo montáže budovaného stavebního nebo montážního díla.

Doplňkovým pojištěním je pojištění odpovědnosti, které se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému…

  • Na hmotné věci movité i nemovité jejím poškozením, zničením nebo ztrátou
  • Na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách blízké osoby při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného
  • Následnou finanční škodou či újmou
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání